فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

روستایی

 

شرايط احداث واحد نانوايي در روستاها
1-    اولويت واگذاري نانوايي با روستاهايي مي باشد كه 1200 نفر جمعيت داشته و آرد خام در آنها توزيع مي گردد.
2-    اخذ رضايت كتبي حداقل دو سوم خانوار ساكن و تاييد شوراي اسلامي روستا و بخشداران مربوطه به منظور تبديل آرد خام به نانوايي
3-    در صورتيكه افراد متقاضي احداث نانوايي فاقد تجربه و تخصص لازم در نانوايي باشند به منظور برقراري سهميه آرد ارائه گواهي معتبر از مراجع ذيصلاح در خصوص صلاحيت فني نامبرده به شركت غله و خدمات بازرگاني الزامي مي باشد.
4-    تا اطلاع ثانوي به دليل عدم صرفه و توجيه اقتصادي از صدور مجوز نانوايي در روستاهايي با جمعيت كمتر از 1000 نفر خودداري بعمل مي آيد.
ضمنا" يادآور مي گردد به منظور اطلاع از تعداد جمعيت آباديها و روستاها، دهستانها و بخشها  جهت تسهيل در تصميم گيريها به سايت
WWW.amar.org.ir مراجعه نماييد.        


نوع خدمت: صدورمجوزاحداث نانوايي روستايي
1) مراحل صدورمجوزاحداث نانوايي روستايي
1-1) فراخوان متقاضيان احداث خبازي ازطريق روزنامه هاي كثيرالانتشارمحلي (خبرجنوب،نيم نگاه عصر)
تعداد چاپ فراخوان متقاضيان درروزنامه هاي محلي: سه بار
مدت زمان لازم : سه هفته
2-1 ) نحوه ارسال مدارك متقاضيان: متقاضيان واحدخبازي درمناطق روستايي بايستي مدارك لازم را براساس فرم شماره 5 ازطريق پست سفارشي به شركت غله و بازرگاني
منطقه 3 ارسال دارند.
مدت زمان لازم جهت ارسال مدارك توسط متقاضيان : حداكثر4 هفته
تذكر1 : پذيرش مدارك متقاضيان به صورت حضوري منع قانوني دارد.
تذكر2: كسريااضافه مدارك پس ازارسال آنها ممنوع مي باشد.
3-1) نحوه امتيازبندي :
امتيازبندي مدارك متقاضيان توسط كميسيون تشخيص وبراساس مواردذيل صورت مي گيرد:
جدول امتيازبندي سابقه كار
سابقه كار    تا5 سال : هرسال سه امتياز    بالاتراز5 سال تا20 سال : هرسال اضافي 2 امتياز
امتياز    15=3×5    30=2×15
تذكر: حداكثرامتيازسابقه كار45 امتيازمي باشد.
جدول امتيازبندي زمين
نوع مدرك زمين    قولنامه رسمي    وكالتنامه    سندرسمي    واگذاري زمين
امتياز    15    30    30    30
جدول امتيازبندي تحصيلات
تحصيلات    ديپلم    فوق ديپلم    ليسانس    ليسانس مرتبط
امتياز    15    5/17    20    25

4-1 ) نحوه اعلام واگذاري امتيازنانوايي به متقاضيان واجد الشرايط
پس ازاحرازمتقاضي واجد الشرايط( فردي  كه بالاترين امتيازرادرهرمنطقه آورده است.)
درهرمنطقه شركت غله كتباً موضوع رابه متقاضي اعلام مي كند.
حداكثرمدت زمان اين مرحله دوهفته مي باشد.
5-1)نحوه مراجعه متقاضي واجدالشرايط به شركت غله جهت شروع احداث واحدخبازي.
 متقاضي واجدالشرايط پس ازدريافت ابلاغ كتبي بامراجعه به شركت غله واخذمعرفي نامه به اداره بهداشت جهت شروع به ساخت نانوايي اقدام مي كند.
حداكثرمدت زمان لازم براي انجام اين مرحله دوهفته مي باشد.
تذكر: درصورت عدم مراجعه متقاضي واجدالشرايط پس ازگذشت دوهفته ازتاريخ ابلاغ كتبي شركت غله امتيازوي لغو ميگردد.
6-1) نحوه برقراري سهميه آردوشروع به كارواحدنانوايي .
پس ازاتمام كارساختمان واحدنانوايي متقاضي مي بايست بااخذ پروانه كسب ازاتحاديه صنف خبازان وتائيديه اداره بهداشت وارائه آنها به شركت غله جهت برقراري سهميه آرد وثبت مشخصات اقدام كند.
حداكثرمدت زمان لازم اين مرحله 6 ماه مي باشد.
گزارش عملكرد ماهيانه به شركت غله و بازرگاني الزامي است.
2) نوع خدمت: تعيين سهميه آردواحد نانوايي
تعيين سهميه هرنانوايي براساس نوع پخت، فاصله باديگر واحدهاي خبازي ،موقعيت ومكان استقرارواحدخبازي، جمعيت منطقه وفصول سال.پس ازكارشناسي وبازرسي كارشناسان اداره امورآردونان شركت غله صورت مي گيرد.
مدت زمان لازم اين مرحله يك هفته .
3) نوع خدمت: جابه جايي وانتقال واحد نانوايي ازيك مكان به مكان ديگر
هرگونه جابه جايي وانتقال واحدخبازي به هردليل باتصويب وموافقت كميته بررسي اقدام
مي گردد.
مدت زمان لازم حداكثردوهفته

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام