فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

جلسه بررسي و ساماندهي آرد و نان استان

جلسه بررسي و ساماندهي آرد و نان استان
جلسه بررسي و ساماندهي آرد و نان استان در راستاي اجراي مصوبات بندهاي ١و ٢ و ٤و ٥ و ١١ صورتجلسه مورخ96/02/19 كارگروه آرد و نان استان
جلسه بررسي و ساماندهي آرد و نان استان


جلسه بررسيو ساماندهي آردو نان استان

در راستاي اجراي مصوبات بندهاي ١و ٢ و ٤و ٥ و ١١ صورتجلسه مورخ96/02/19  كارگروه آرد و نان

استان جلسه اي با حضور آقايان رستاد مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه ٣ و محمدعلي

عبودي رئيس انجمن صنفي كارخانجات آرد استان و مهدي جمالي مدير اداره توزيع و فروش شركت

غله و خدمات بازرگاني منطقه ٣ و عليرضا سليماني رئيس آزمايشگاه شركت غله و خدمات بازرگاني

منطقه ٣ در محل دفتر مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه ٣ برگزار گرديد.

بندهاي فوق از صورتجلسه مورخ  96/02/19بند به بند خوانده و بررسي گرديد و حضار نقطه نظرات

کارشناسی خود را اعلام نموده و موارد ذيل مصوب گرديد.

مصوبات جلسه:

1-مقرر گرديد در تاريخ 08/04/96پنج شنبه جلسه اي با حضور انجمن صنفي كارخانجات آرد استان و

مديرعامل شركت آقاي رستاد وكارشناسان اين شركت راس ساعت 10 در محل سالن اجتماعات شركت

غله برگزار گردد.

٢-باعنايت به پيشنهادات پنجگانه دانشگاه علوم پزشکی استان فارس به منظورتغييروبه

روزکردن دستورالعمل درجه بندی کارخانجات آردسازی استان فارس که طینامه

6030/301/9/پ/96/ص-31/02/96 به استناد اجراي بند1 صورتجلسه مورخ 19/02/96

کارگروه ساماندهی گندم،آردونان استان فارس ارائه نموده است، كه نياز است

به آيتم های دستورالعمل درجه بندي کارخانجات آردسازی اضافه شودمقررگرديدمراتب به

شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران (پژوهشکده شرکت غلات )اعلام تاپس

ازتاييد توسط پژوهشکده مراتب به انجمن صنفی کارخانجات آرد استان به منظورالزام به

رعايت بندهای موصوف ابلاغ گردد (بندهای پنجگانه)

٣- درراستای اجرای بخشنامه شماره ٤٢٦١٠-14/91 مورخ 11/07/91 مركز پژوهشهاي

غلات شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ايران كارخانجات آردسازی استان ظرف

مدت حداکثرسه ماه نسبت به راه اندازی آزمايشگاه پخت نان اقدام وبه طورمستمرهردوهفته

يکبارازپيشرفت کارنسبت به ارائه گزارش به شرکت غله اقدام نمايند.

٤-براساس بند ٤صورتجلسه ١٩/02/96  کارگروه آردونان استان در خصوص بازسازی 

ونوسازي ساختمان،خطوط توليد،تجهيزات وماشين آلات مدرن كارخانجات آرد،مقررگرديد

انجمن صنفی کارخانجات آردسازی نسبت به شناسايی  كارخانجات آردسازي كه نيازمند به روز كردن مواردفوق الاشاره هستند و همچنين ميزان اعتبارات

موردنياز کارخانجات نيازمندبه طوردقيق ومجزابه شرکت غله ظرف مدت دوهفته ارسال

نمايد

٥-مقررگرديد بازرسان شرکت غله با نماينده تام الاختيار انجمن صنفي كارخانجات آردسازي

(كه مقررشد توسط انجمن صنفي كتبابه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3 معرفي گردند) به منظوررعايت درصدسبوس گيریدرواحدهای سنگک به

طورمنظم توامان ازنانواييهای سنگک وازکارخانجات آردسازی نمونه

بردارینمايند ودرصورت مشاهده انحراف ازدرصد سبوس گيری سهميه آردکارخانه خاطی

کسرنمايد.

٦-مقررشدآزمايشات کنترل باقيمانده سموم کشاورزی،فلزات سنگين،مايکوتوکسين

هاوويژگی های ميکروبيولوژی درگندم وآردکه به استناداستاندارد ملی آردگندم

ونيزاسنادبالادستی کشورنظر به برنامه پنجم توسعه بايستی موردپايش قرارگيرندبه صورت

دوره زمانی حداقل ٦ماه يکبارتوسط کارخانجات آردسازی صورت گيردونتيجه آزمايشات به

شرکت غله ودانشگاه علوم پزشکی ارسال گردد.

روابط عموميشركت غله وخدماتبازرگاني

منطقه ٣1396/4/10  : تاریخ درج خبر

تعداد بازدیدها : 233  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام